ichi one

ni two

san three

shi four

go five

roku six

shichi seven

hachi eight

kyuu nine

juu ten